email : luciemilfortova@outlook.cz

PARADISE


Had z ráje neuštkl, ale nakazil nostalgií.
- Miroslav Horníček

Hlasité šplouchání vln. Děti, kteří staví hrady z písku. Lidé plní energie. Teplota pohybujicí se okolo 35 stupňů Celsia ve stínu. Rodiny sedící u stánku s občerstvením. Nebe bez mráčků. Osvěžujicí nápoje. Chuť zmrzliny. Žádné stresování. Ležení na pláži se sluchátkami v uších. Dovádění ve v poměrně příjemně studené vodě.

,,O čem to tu mluvíš Lucie?'' - řekli jste si právě v hlavně.

Mluvím tu o jiném světě. O světě plném přátelských lidí, kteří neřeší kdo jste a nebo jak vypadáte. O světě ve kterém se lidé s Vámi klidně začnou na ulici bavit aniž by Vás znali.

Pro každého z nás je pojem ''ráj'' tak trošku něco málo odlišného. Někdo si pod pojmem ''ráj'' představí například hromadu peněž a nebo jídla. Jiní si například vybaví nějaký palác ve kterém chtějí žít a takhle by jsme mohli pokračovat do nekonečna.

Pro mě osobně pojem ''ráj'' znamená místo, které leží v Libereckém kraji a je hodinu a 12 minut od města ve kterém žiji. Je místo, které se jmenuje podle známého českého básníka a prozaika.
Někteří z Vás už určitě tuší co by to mohlo být za místo a jak se jmenuje muž o kterém jsme mluvila/psala před chvílí.

Pokud jste si mysleli muže jménem Karel Hynek Mácha a místo, které se jmenuje Máchovo jezero ... tak jste mysleli správně.

Přesně u Máchova jezera jsem strávila svých 7 dní. Mám pro Vás takovou menší zajímavost ...       →  | Na týdení dovolenou k Máchovu jezeru jezdím pravidelně každý rok už od svých 2 let. |

I přesto, že Máchovo jezero znám už jako své boty a kemp do kterého jezdíme každý rok také, tak mě Máchovo jezero nikdy nepřestane bavit. Pro mě je Máchovo jezero rájem do kterého se každý rok ráda vracím. :-) ♥

xoxo Lucie.

- - -

Snake a paradies don't bitten, but tainted with nostalgia.
- Miroslav Horníček

Loud waves. Children who build sand castles. People full of energy. Temperatures around 35 degrees Celsius in the shade. Families sitting at a refreshment stand. Cloudless sky. Refreshing drinks. Flavor of ice cream. No stressing. Lying on the beach with headphones in their ears. Romp in the pleasantly cool water.

,, What are you talking about Lucy? '' - You just said in the barrel.

I'm talking about another world. A world full of friendly people who do not address who you are or what you look like. A world in which people start to feel you on the street to talk without you knowing.
For each of us, the concept of '' paradise '' and a little bit different. Someone under the heading of '' paradise '', for example, presents a stack of money or food. Others, for example, think of a palace in which to live and so we could continue indefinitely.

For me personally, the term '' paradise '' means a place that lies in the Liberec region and is an hour and 12 minutes from where I live. It is a place that is named after the famous Czech poet and novelist.
Some of you have surely suspect that this might be the place, and what is the name of the man we spoke / wrote a while ago.


If you thought a man named Karel Hynek Macha, a place which is called Macha Lake ... so you thought correctly.

Exactly at Lake Máchova I spent my days 7. I have for you a smaller interest ... 
→ | Week vacation to Lake Macha ride regularly every year since the age of 2 years. |

Even though Macha lake had known as his boots and camp where we go every year as well, so I Macha lake never cease to entertain. For me, the Macha lake paradise where every year like coming back. :-)


xoxo Lucie.

1 komentářů:

  1. Máchovo jezero mě vždycky strašně lákalo, ale bohužel nikdy jsem tam nebyla. Ale díky tvému nostagickému popisu mám o to větší chuť se tedˇhned sbalit a zítra tam vyrazit.

    OdpovědětVymazat

 

Pravidelní čtenáři

Twitter Updates